KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK)

Yar Tekstil Tur. San. Tic. A.Ş. olarak müşterilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Ürün siparişi ve üyelik sırasında sizden istenen bilgilerin kullanım amacı, şekli ve kullanım yerleri hakkında şirket politikamızı içeren bu belge de yazılanların dışında hiçbir şekilde kişisel verileriniz farklı bir amaç ile kullanılmayacaktır.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bu metnin ileriki bölümlerinde “Kanun” olarak anılacak ve Kanun kelimesi ile ilgili kanun işaret edilecektir.

Kanun kapsamında; Şirketimiz ile gerek Müşteri İletişimi ve Memnuniyet gerekse Web sitesi üyeliği kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soyisim, cep telefon numarası, adres bilgileri, alışveriş bilgileri gibi) ile özel nitelikli kişisel bilgileriniz şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak 3. kişilerle paylaşılacak, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Buradaki 3. Kişiler teslimatı yapan kargo firması, bankalar, T.C. devletinin yazılı başvurusu ile bilgileri paylaşmamızı isteyen resmi kurumlar ve Mali hareketler nedeni ile ilgili vergi daireleri ve maliye bakanlığı alt kurum ve kuruluşları kastedilmektedir.

Erosshop.net çerez (cookie) politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır. Erosshop.net Çerez (cookie) politikasını okumak için tıklayınız.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, deviralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Yar Tekstil Tur. San. Tic. A.Ş tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Yar Tekstil Tur. San. Tic. A.Ş. tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

Yar Tekstil Tur. San. Tic. A.Ş veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin web sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve web sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Yar Tekstil Tur.San.Tic. A.Ş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Yar Tekstil Tur. San. Tic. A.Ş. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Yar Tekstil Tur. San. Tic. A.Ş. ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Yar Tekstil Tur. San. Tic. A.Ş.’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Yar Tekstil Tur. San. Tic. A.Ş.’nin bünyesinde bulunan www.erosshop.net web sitesi üzerinden müşterilerimize mail, telefon, SMS, MMS veya herhangi bir iletişim aracı ile yeniden pazarlama adı altında iletişime geçilmeyecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel Verileriniz, Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Yar Tekstil Tur. San. Tic. A.Ş. tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, barındırma hizmet sağlayıcılarına (hosting servisleri), kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir. Türk Hukuk Sistemi içerisinde Devlet Kurumu olarak kabul edilen tüm kurum ve departmanların yazılı bilgi talebi ve bunun yanısıra müşteri tarafından istenen hizmetlerin icraası için gerekli olan bilgiler Kargo firmaları ödeme sistemi aracı yetkili kuruluşlar, bankalar ve benzeri amaçlı iş ve kurumlar ile gerekli olan bilgiler paylaşılabilecektir.

Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Müşteri/Üye ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Bu kapsamda işlenen Müşteri/Üye verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmaktadır. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Yar Tekstil Tur. San. Tic. A.Ş.’ne başvurarak:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ- Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Yar Tekstil Tur. San. Tic. A.Ş. ‘ne mail yada yazılı olarak adresine mektup yolu ile yada şahsen şirket merkezini arayarak telefon ile yada Şahsen Müracaat yapılması sureti ile Şirket Merkezine gelerek iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Yar Tekstil Tur. San. Tic. A.Ş, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasının yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasındaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme site üzerindeki ilgili sayfada yayınlanmak sureti ile yapılacaktır. Ayrıca Müşterilere tek tek bilgilendirme yapılmayacaktır.